#

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (BCM) giảm 57 tỷ đồng sau soát xét, nợ phải trả tăng đến 30,882 tỷ đồng

Lê Trí

Theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2023, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (HOSE: BCM) thu lãi ròng còn 173 tỷ đồng, so với 230 tỷ đồng trong BCTC tự lập, giảm 87% so cùng kỳ. Nguyên nhân do điều chỉnh doanh thu kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, sau soát xét, doanh thu thuần BCM giảm 9% còn 1,885 tỷ đồng; lợi nhuận gộp theo đó cũng giảm 12% so với báo cáo tự lập, còn gần 998 tỷ đồng. Công ty cho biết nguyên nhân giảm do điều chỉnh doanh thu kinh doanh bất động sản.

bcm-lo-1694485743.jpg

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (HOSE: BCM) thu lãi ròng còn 173 tỷ đồng, so với 230 tỷ đồng trong BCTC tự lập, giảm 87% so cùng kỳ.

Các khoản doanh thu hoạt động tài chính, chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp gần như không thay đổi so với BCTC tự lập. Đáng chú ý, BCM có khoản lãi trong công ty liên doanh, liên kết lên gần 214 tỷ đồng, tăng 47% so với báo cáo tự lập.

Kết quả, lãi ròng BCM được điều chỉnh còn 173 tỷ đồng, giảm 25% so với báo cáo tự lập của Doanh nghiệp, và giảm tới 87% so với cùng kỳ.

BCM cho biết nguyên nhân lợi nhuận bán niên giảm mạnh do chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể, lần lượt tăng 36% và 21%, lên 397 tỷ đồng và 219 tỷ đồng. Cùng với đó, khoản lãi trong công ty liên doanh, liên kết còn 214 tỷ đồng, cùng kỳ đạt 573 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/06/2023, tổng tài sản của BCM là 48,683 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với đầu năm. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền giảm 81% còn 207 tỷ đồng.

Thay vào đó, tăng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn lên 535 tỷ đồng dưới dạng tiền gửi có kỳ hạn vào các Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HOSE: CTG) - chi nhánh Đồng Nai và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCB) - chi nhánh Đồng Nai.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả ghi nhận 30,882 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn còn 9,317 tỷ đồng, giảm 15%; chủ yếu đến từ việc tất toán hoặc thanh toán một số khoản vay ngân hàng và trái phiếu. Mặc dù vậy, khoản vay tài chính ngắn hạn lại tăng 35% lên 6,665 tỷ đồng, do phát sinh tăng một số khoản vay ngân hàng khác.

CHÂU HUY