#

Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở lại vào năm 2024

Áp lực đáo hạn trái phiếu sẽ trở lại vào năm 2024 với tổng giá trị 297.006 tỷ đồng và chủ yếu đến từ nhóm bất động sản là 126.637 tỷ đồng, chiếm 42% giá trị trái phiếu đến hạn.