Trần Dương

Quý I, doanh thu của Thiên Long đạt 919 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 101 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) đã công bố BCTC quý 1/2023. Doanh thu thuần đạt 919 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Theo đó, chi phí giá vốn tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp giảm nhẹ xuống mức 42%.

Khấu trừ thuế, lãi ròng của Thiên Long thu về gần 101 tỷ đồng, giảm 12% so với thực hiện quý I năm trước.

Trong quý I, doanh thu tài chính tăng gấp rưỡi lên mức 13 tỷ đồng, song chi phí tài chính gấp lần 4 lần, ghi nhận gần 9 tỷ đồng. Các chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt đạt 173 tỷ và 93 tỷ, tăng 29% và 41% so với quý I/2022.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của Thiên Long ghi nhận 126 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Khấu trừ thuế, lãi ròng công ty thu về gần 101 tỷ đồng, giảm 12% so với thực hiện quý I năm trước.

Tính đến thời điểm 31/1/2023, tổng tài sản của TLG đạt 2.783 tỷ đồng, giảm hơn 86 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm gần 45% còn 223 tỷ đồng và hàng tồn kho giảm 51 tỷ, đạt 863 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 2.015 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm 2023. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối quý I đạt xấp xỉ 613 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang vay nợ tổng cộng gần 295 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn, giảm nhẹ 28 tỷ so với đầu năm.

AN NHIÊN