#

Năm 2021, Gemadept đạt doanh thu 3.206 tỷ đồng tăng 23% so với 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 806 tỷ đồng tăng 57% so với cùng kỳ

Admin

Gemadept (HoSE: GMD) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV với doanh thu tăng 48% lên 1.038 tỷ đồng, lợi nhuận gộp cũng tăng 54% lên 303 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2021 doanh thu đạt doanh thu 3.206 tỷ đồng tăng 23% so với 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 806 tỷ đồng tăng 57% so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong kỳ, hoạt động tài chính mang về gần 6 tỷ doanh thu, tăng 66%. Khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết đạt gần 82 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, Gemadetp đạt doanh thu 3.206 tỷ đồng tăng 23% so với 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 806 tỷ đồng tăng 57%.

Tính đến cuối tháng 12/2021, Gemadept sở hữu 19 công ty con và 16 đơn vị liên doanh, liên kết; hầu hết hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác cảng và logistics. Sau khi trừ các chi phí, lãi sau thuế gấp hơn 3 lần đạt 208,7 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 189,6 tỷ đồng, tăng 268%.

Nhờ lợi nhuận đột biến trong quý IV khiến doanh thu cả năm 2021 tăng 23% lên 3.206 tỷ đồng, riêng hoạt động khai thác cảng chiếm 86%, tương đương 2.762 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ logistics và các hoạt động khác 443,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoảnh doanh thu tài chính cũng tăng 44% đạt gần 40 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi thanh lý các khoản đầu tư tăng. Ngược lại, chi phí hoạt động này giảm 32% do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá và chi phí lãi vay.

Ngoài ra, Gemadept còn ghi nhận hơn 242 tỷ lãi trong các công ty liên doanh liên kết. Song lợi nhuận khác âm 55 tỷ, trong khi năm trước dương hơn 16 tỷ do giảm khoản hoàn nhập dự phòng phải trả.

Về lợi nhuận, Gemadept cũng đạt kết quả tối. Theo đó, lợi nhuận trước thuế tăng 57% đạt 806 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 604,8 tỷ, tăng 63%.

Về tổng tài sản, tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản tăng 9% lên mức 10.737 tỷ đồng, trong đó tài sản dài hạn chiếm 84%. Tiền và tương đương tiền tăng từ 427 tỷ lên 637 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn gấp 2,3 lần lên 51,8 tỷ do thêm hơn 17,7 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3-12 tháng.

Theo đó, khoản phải thu của công ty tăng 12,5% lên 841,8 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn khách hàng là 436,8 tỷ đồng. Về đầu tư tài chính dài hạn, các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tăng 13,6% lên 2.797 đồng.

Về nguồn vốn, vay nợ tài chính ngắn hạn tăng 12,7% lên 860,5 tỷ đồng, nợ vay dài hạn giảm 6,7% xuống 1.061 tỷ đồng. Hệ số nợ vay/vốn chủ là 27,2%. Tại thời điểm cuối kỳ, Gemadept có 653,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và hơn 152,6 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

AN NHIÊN