#

Chủ tịch UBND TP.HCM ký quyết định ủy quyền cho quận, huyện thu hồi đất khu vực xen cài

Admin

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định ủy quyền cho UBND quận, huyện thu hồi đất đối với các trường hợp tại khoản 3 điều 66 luật Đất đai 2013, về công tác thu hồi đất.

Theo đó, các quận, huyện được xây dựng, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm điểm; thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM ủy quyền cho các quận, huyện đến ngày 31/12/2024. Trong trường hợp quy định pháp luật chuyên ngành điều chỉnh, bổ sung dẫn đến thay đổi về thẩm quyền giải quyết công việc thì thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Theo điều 66 luật Đất đai 2013 quy định về thẩm quyền thu hồi đất, UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong 2 trường hợp. Thứ nhất là thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. Thứ hai là thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Trong khi đó, UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất trong 2 trường hợp: thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

AN NHIÊN