#

Thibidi (THI) công ty con của Gelex Electric (GEE) dự kiến mua lại 120 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Admin

HĐQT CTCP Thiết bị Điện - Thibidi (HOSE: THI), công ty con của Gelex Electric (GEE) vừa thông qua nghị quyết về việc mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu THIH2126001.

THI dự kiến mua lại trước hạn tối đa 1.200 trái phiếu đang lưu hành có mã THIH2126001 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Cụ thể, THI dự kiến mua lại trước hạn tối đa 1.200 trái phiếu đang lưu hành có mã THIH2126001 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị mua lại theo mệnh giá là 120 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến ngày 24/2/2023.

Lô trái phiếu THIH2126001 được phát hành ngày 31/12/2021 và dự kiến đáo hạn ngày 31/12/2026 với tổng mệnh giá 400 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản. Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ thanh toán lãi đầu tiên của trái phiếu là 7.5%/năm.

Tài sản đảm bảo cho trái phiếu bao gồm 26,04% số lượng cổ phiếu CAV của CTCP Dây Cáp điện Việt Nam và cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD) với số lượng cổ phiếu thế chấp đảm bảo cho nghĩa vụ trái phiếu không thấp hơn 35% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của doanh nghiệp.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được THI sử dụng tăng quy mô vốn hoạt động để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị điện của tổ chức phát hành, nhưng không bao gồm mục đích cơ cấu lại các khoản nợ, đầu tư mua cổ phần, phần vốn góp, cổ phiếu, trái phiếu và đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

MINH TRÍ