Trần Dương

Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt báo lãi quý 1 tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ đạt 80 tỷ đồng

Admin

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2023, doanh thu CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX: TVC) giảm 76%, nhưng lãi sau thuế gấp gần 3 lần cùng kỳ.

Quý 1, Quản lý Tài sản Trí Việt lãi sau thuế hơn 80 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 1 của TVC ở mức 18 tỷ đồng, giảm sâu 76% so với cùng kỳ năm trước, do doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán và hoạt động cho vay margin giảm. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính ở mức 164 triệu đồng, giảm 99%, do lãi từ các khoản đầu tư chứng khoán giảm. Nhưng nhờ hoàn trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán gần 83 tỷ đồng, Công ty vẫn có lãi.

Theo đó, quý 1, Công ty lãi sau thuế hơn 80 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ.

Thời điểm cuối quý 1/2023, tổng tài sản của TVC ở mức 2,248 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn gần 82 tỷ đồng, tăng 55%.

Trong danh mục đầu tư cổ phiếu của TVC, phần lớn là các cổ phiếu bluechip trên HOSE thuộc VN30. Tính tới cuối quý 1, tổng giá trị chứng khoán kinh doanh tính theo giá trị hợp lý là 1,016 tỷ đồng, tổng lỗ 293 tỷ đồng so với giá gốc. Cùng thời điểm, TVC không còn khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, đầu năm ghi nhận 50 tỷ đồng dưới dạng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Nợ phải trả cuối quý 1/2023 ở mức 131 tỷ đồng, giảm 36% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 96 tỷ đồng, giảm 40%. Trong cơ cấu nợ của TVC thì chủ yếu là nợ trái phiếu. Trong đó dư nợ trái phiếu Tcorp 8 của TVC phát hành là 47.4 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu Tcorp 6 của CTCP Chứng khoán Trí Việt (HOSE: TVB) phát hành gần 49 tỷ đồng.

AN NHIÊN