Trần Dương

Quý I, Agriseco (AGR) đạt dư nợ margin hơn 1.200 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 44 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ

Admin

CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco – mã AGR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với doanh thu hoạt động giảm 17% so với cùng kỳ, đạt gần 85 tỷ đồng. Lãi ròng thu về khoảng 44 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

Theo đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đóng góp lớn nhất với 33 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng gần 39%. Doanh thu hoạt động môi giới cũng giảm mạnh 66% so với cùng kỳ xuống còn 9 tỷ đồng. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 37% xuống mức 10 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chủ yếu là tiền gửi và trái phiếu chưa niêm yết tăng gần gấp đôi lên 26 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động phát sinh trong kỳ giảm nửa xuống còn 115 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lỗ từ FVTPL giảm mạnh từ mức hơn 15 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 4 tỷ đồng cộng thêm chi phí môi giới giảm 63% còn 4 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của Agriseco giảm 10% so với cùng kỳ xuống mức 55 tỷ đồng. Lãi ròng thu về khoảng 44 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý 1/2023, dự nợ cho vay (bao gồm margin và ứng trước) của Agriseco lên mức 1.330 tỷ đồng, trong đó, nợ gốc margin chiếm 1.229 tỷ đồng, tăng 269 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Tại ngày 31/3/2023, giá trị danh mục tự doanh của Agriseco giảm nhẹ so với đầu kỳ xuống mức 87 tỷ đồng bao gồm FVTPL (13 tỷ đồng) và AFS (74 tỷ đồng). Công ty không có thuyết minh danh mục cụ thể các cổ phiếu đang nắm giữ. Ngoài ra công ty còn nắm 1.255 tỷ tiền gửi có kỳ hạn trong danh mục HTM. Khoản tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý hơn 442 tỷ đồng.

AN NHIÊN