#

Năm 2022: Đông Hải Bến Tre (DHC), doanh thu thuần đạt 3.942 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 378 tỷ đồng lần lượt giảm 5,3% và 21,4% so với năm 2021

Admin

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã CK: DHC) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 946 tỷ đồng, giảm 15,45% so với cùng kỳ.

Cụ thể, giá vốn hàng bán giảm nhiều hơn mức giảm của doanh thu nên lãi gộp đạt 119 tỷ đồng – giảm 8,5% so với quý 4/2021.

Trong kỳ, DHC thu về gần 13 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng gấp 3,7 lần cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ 3 tỷ đồng lên 11,5 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh sụt giảm khiến cho chuỗi tăng trưởng liên tiếp kể từ năm 2017 của DHC bị đứt gãy.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí DHC lãi trước thuế gần 96 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Do chi phí thuế tăng cao nên LNST còn hơn 82 tỷ đồng, giảm 11,2% so với quý 4/2021.

Theo giải trình từ phía công ty, trong kỳ sản lượng sản xuất và bán ra ổn định tuy nhiên giá bán giảm khiến doanh thu thuần giảm hơn 15%; chi phí tài chính tăng mạnh chủ yếu là lãi chênh lệch tỷ giá thanh toán tiền nguyên liệu nhập khẩu và lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản công nợ có gốc ngoại tệ tại ngày 31/12/2022.

Ngoài ra, chi phí thuế TNDN hiện hành tăng 115% do Dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2 đã hết thời gian miễn thuế và đang được giảm 50% thuế suất trong giai đoạn 4 năm từ 2022 – 2025. DHC cũng cho biết công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre đã đi vào hoạt động từ tháng 4/2022, sản lượng sản xuất và bán ra còn thấp, chưa hiệu quả.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 3.942 tỷ đồng – giảm 5,3% so với cùng kỳ; LNST đạt 378 tỷ đồng, giảm 21,4% so với năm 2021 tương đương EPS đạt 1.175 đồng.

Kết quả kinh doanh sụt giảm khiến cho chuỗi tăng trưởng liên tiếp kể từ năm 2017 của DHC bị đứt gãy.

Năm 2022, Đông Hải Bến Tre đặt kế hoạch tổng doanh thu 3.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng. Như vậy với kế hoạch này DHC vượt nhẹ kế hoạch doanh thu và mới chỉ hoàn thành được 84% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Đông Hải Bến Tre tăng 20% so với đầu năm lên 2.882,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định đạt 1.138 tỷ đồng, chiếm 39,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 781,7 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản; tồn kho đạt 628,7 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản và các tài sản khác.

Nợ phải trả ghi nhận tại thời điểm đầu năm 2022 chỉ ở mức 704,2 tỷ đồng nhưng đến cuối năm đã tăng thêm 427 tỷ đồng trong đó toàn bộ là nợ ngắn hạn.

LÊ TRÍ