#

Năm 2022, Đạm Phú Mỹ (DPM) đạt 18.627 tỷ đồng doanh thu, lãi trước thuế đạt 6.646 tỷ đồng, dư hơn 7.000 tỷ đồng gửi ngân hàng

Admin

Lũy kế cả năm 2022 doanh thu Đạm Phú Mỹ đạt 18.627 tỷ đồng, tăng 45,7% so với năm 2021. Công ty lãi trước thuế 6.646 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 5.606 tỷ đồng, tăng trưởng 76,8% so với số lãi 3.172 tỷ đồng đạt được năm 2021.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP (mã chứng khoán DPM) công bố báo cáo tài chính quý IV và kết quả kinh doanh cả năm 2022.

Lũy kế cả năm 2022 doanh thu Đạm Phú Mỹ đạt 18.627 tỷ đồng, tăng 45,7% so với năm 2021.

Theo đó, tính riêng quý IV doanh thu thuần giảm 23,3% so với cùng kỳ, về mức 3.900 tỷ đồng. Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn còn thấp hơn, chỉ 16,7% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 1.640 tỷ đồng, giảm 30,9% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 157 tỷ đồng, tăng mạnh đến 118% so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay vẫn duy trì quanh mức 19 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giữ quanh mức 299 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24,6% lên mức 207 tỷ đồng.

Báo cáo ghi nhận riêng trong quý IV Đạm Phú Mỹ chi 122,5 tỷ đồng cho quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, CSKH, gấp 2,6 lần cùng kỳ, tương ứng bình quân mỗi ngày chi khoảng 1,36 tỷ đồng.

Kết quả, quý IV Đạm Phú Mỹ lãi trước thuế còn 1.227 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.140 tỷ đồng, giảm 31,7% so với số lãi 1.669 tỷ đồng đạ được quý IV/2021.

Tuy nhiên, lũy kế cả năm 2022 doanh thu Đạm Phú Mỹ đạt 18.627 tỷ đồng, tăng 45,7% so với năm 2021. Giai đoạn đầu năm giá bán phân đạm tăng cao, nên tỷ lệ tăng chi phí vốn chỉ 34,3% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 7.881 tỷ đồng, tăng 64,7% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 37,4% năm 2021 lên 42,3% năm 2022 vừa qua.

Trong năm doanh thu tài chính đạt 365 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ. Chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay 85 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Chi phí bán hàng tăng 19,6% lên mức 978 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 31,4% lên 559 tỷ đồng.

Kết quả, năm 2022 Đạm Phú Mỹ lãi trước thuế 6.646 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 5.606 tỷ đồng, tăng trưởng 76,8% so với số lãi 3.172 tỷ đồng đạt được năm 2021 và là số lãi cao nhất công ty từng đạt được.

Báo cáo ghi nhận tiền và tương đương tiền của Đạm Phú Mỹ đến 31/12/2022 còn gần 1.900 tỷ đồng, giảm 640 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó có 1.575 tỷ đồng các khoản tương đương tiền, 305 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng. Ngoài ra công ty còn khoản tiền gửi có kỳ hạn 7.080 tỷ đồng, hơn gấp đôi đầu năm.

MINH TRÍ