#

Chi phí bán hàng tăng đến gần 1,456 tỷ đồng, Sun Life Việt Nam lỗ ròng gần 279 tỷ đồng nửa đầu năm 2023

Lê Trí

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life) lỗ ròng gần 279 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023 do gánh nặng từ chi phí bán hàng.

Theo BCTC giữa niên độ 2023, Sun Life Việt Nam ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc hơn 2,282 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí nhượng tái bảo hiểm giảm 38% còn gần 46 tỷ đồng, nên doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng giảm 2% còn 2,250 tỷ đồng.

sun-life-1694571388.jpg

Sun Life lỗ ròng gần 279 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023 do gánh nặng từ chi phí bán hàng lên đến gần 1,456 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn hơn 1,113 tỷ đồng với chi phí bồi thường bảo hiểm tăng 13% lên gần 629 tỷ đồng, ngược lại chi phí khác giảm 16% còn gần 485 tỷ đồng.

Doanh thu thuần và chi phí kinh doanh bảo hiểm đều giảm 2% nên lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm cũng lùi nhẹ 2% về còn gần 1,137 tỷ đồng.

Tuy lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm chỉ giảm nhẹ và lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng 33% so với cùng kỳ lên hơn 318 tỷ đồng song Sun Life vẫn lỗ ròng gần 279 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023 do gánh nặng từ chi phí bán hàng lên đến gần 1,456 tỷ đồng.

Theo đó, lỗ lũy kế của Sun Life tăng từ 4,575 tỷ đồng lên hơn 4,853 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/06/2023, tổng tài sản của Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam xấp xỉ đầu năm, đạt gần 19,311 tỷ đồng, chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền gấp 2.9 lần lên hơn 1,229 tỷ đồng.

Phần lớn tài sản của Sun Life là chi phí trả trước dài hạn và đầu tư tài chính, lần lượt giảm 1% và 7% so với đầu năm.

Nợ phải trả tăng 8% so với đầu năm lên hơn 7,683 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản dự phòng nghiệp vụ dài hạn gần 6,073 tỷ đồng, tăng 8%.

CHÂU HUY