Trần Dương

Ủy ban quản lý vốn Nhà nước: Đơn khiếu nại của Liên danh Hoa Lư trong gói thầu sân bay Long Thành chưa phù hợp với quy trình

Lê Trí

Ngày 07/08, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV) có văn bản gửi Liên danh Hoa Lư để giải quyết kiến nghị của Liên danh này về gói thầu 5.10 cho rằng đơn khiếu nại của Liên doanh Hoa lư là chưa phù hợp với quy trình giải quyết kiến nghị.

Theo văn bản Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại ACV cho biết, chủ đầu tư, bên mời thầu (ACV) gói thầu 5.10 sau khi xem xét nội dung kiến nghị của nhà thầu, ACV giải quyết kiến nghị về công tác đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

hl-longthanh-1691546935.jpg

Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại ACV cho hay, các văn bản kiến nghị của Hoa Lư cần được gửi đến ACV và được ký bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu theo đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, trên cơ sở hồ sơ dự thầu đã nộp ngày 12/06/2023 của các nhà thầu tham dự (gồm ba liên danh, trong đó có Liên danh Hoa Lư), ACV, tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu đã thực hiện đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật căn cứ vào các tiêu chí, yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá được quy định trong hồ sơ mời thầu đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về Đấu thầu.

Bên cạnh đó, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, các nội dung cần làm rõ theo quy định pháp luật về Đấu thầu, ACV đã có các văn bản yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ theo đúng quy định đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch đối với các nhà thầu tham gia dự thầu. Việc làm rõ các nội dung đề xuất về kỹ thuật tuân thủ nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, đảm bảo cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu tham dự.

Đồng thời, các nội dung về đề xuất kỹ thuật của Hoa Lư bao gồm các thuyết minh, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo đã hội đủ thông tin làm cơ sở để ACV, tổ chuyên gia đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá được quy định trong hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt và phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đã được ACV phê duyệt căn cứ vào kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đã được thẩm định. ACV đã thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến tất cả các nhà thầu tham dự thầu gói thầu (thông báo số 3146/TB-TCTCHKVN-LT ngày 01/08/2023) theo đúng quy định khoản 5, Điều 28 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại ACV cho biết thêm, theo quy định tại khoản 2, Điều 43 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định: “Đối với nhà thầu không được lựa chọn, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do nhà thầu không trúng thầu". ACV sẽ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu khi có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, trong đó nêu rõ nhà thầu trúng thầu (nếu có) và lý do các nhà thầu không trúng thầu đến tất cả các nhà thầu tham dự.

Đối với quy trình giải quyết kiến nghị, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại ACV cho hay, các văn bản kiến nghị của Hoa Lư cần được gửi đến ACV và được ký bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp, Liên danh Hoa Lư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị của ACV, thì Hoa Lư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của ACV.

Hiện nay đang trong quá trình xét thầu, các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu là bảo mật theo quy định của pháp luật về đầu thầu. Tại thư kiến nghị số 01/CV-HOALU ngày 01/08/2023 của Liên danh Hoa Lư gửi kiến nghị đến nhiều cấp lãnh đạo, cấp quản lý, các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư là chưa phù hợp với quy trình giải quyết kiến nghị. Việc này có thể ảnh hưởng đến uy tín của Liên danh Hoa Lư, chủ đầu tư khi chưa hết hạn giải quyết kiến nghị.

Vì vậy, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại ACV đề nghị Liên danh Hoa Lư tuân thủ nghiêm quy định tại các Điều 91, 92 của Luật Đấu thầu, Điều 118 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Mục CDNT 42, Chương I của hồ sơ mời thầu đã phát hành.

Trước đó, hôm 7/8, trả lời chúng tôi đại diện Hoa Lư cho hay: “Chúng tôi đang tiến hành thực hiện quyền kiến nghị theo Luật đấu thầu và chỉ dẫn của hồ sơ mời thầu, đơn kiến nghị đã được gửi đến các cơ quan nhà nước có liên quan theo qui định. Để xác thực xin vui lòng liên hệ các cơ quán có thẩm quyển, chúng tôi không bình luận hay xác nhận gì vào lúc này.”

CHÂU HUY