Trần Dương

Quý IV, Ricons thoát lỗ nhờ ghi nhận khoản hoàn nhập chi phí bảo trì  

Lê Trí

CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons (OTC: Ricons) công bố BCTC hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 2.270 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Do giá vốn được cải thiện nên lãi gộp đạt hơn 97 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Biên lãi gộp cũng tăng từ 1% lên 4%.

Đáng chú ý, khoản doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng mạnh lên gần 229 tỷ đồng, gấp gần 10 lần cùng kỳ, chủ yếu do được chia cổ tức tới 195 tỷ đồng.

ricons-cv-1707869120.jpg

Khép lại năm 2023, Ricons đạt doanh thu thuần gần 7.575 tỷ đồng và lãi ròng 79 tỷ đồng, lần lượt giảm 33% và 13% so với năm 2022.

Mặc dù vậy, tổng chi phí trong kỳ của Ricons neo cao mức 289 tỷ đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ. Trong đó, chiếm phần lớn là chi phí quản lý doanh nghiệp gần 252 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ, do Ricons trích lập dự phòng phải thu khó đòi hơn 213 tỷ đồng.

Chưa hết, Ricons ghi nhận lỗ tại công ty liên kết hơn 44 tỷ đồng, sau cùng doanh nghiệp này báo lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 8 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 4 tỷ đồng.

Dẫu vậy, Ricons phải nhờ tới lợi nhuận khác 23 tỷ đồng là khoản hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình thì công ty mới thoát lỗ và báo lãi ròng gần 6 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ.

Khép lại năm 2023, Ricons đạt doanh thu thuần gần 7.575 tỷ đồng và lãi ròng 79 tỷ đồng, lần lượt giảm 33% và 13% so với năm 2022. So với kế hoạch cả năm, Ricons vượt 26% chỉ tiêu doanh thu và 58% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Ricons đạt hơn 7.866 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm và phân bổ tập trung ở dạng tài sản ngắn hạn với gần 6.829 tỷ đồng, chiếm 87%.

Trong đó, nổi bật là các khoản phải thu ngắn hạn hơn 4.137 tỷ đồng, giảm 11%, chiếm 53% tổng tài sản. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi gấp 13 lần đầu năm, lên hơn 250 tỷ đồng.

Hàng tồn kho trong năm của Ricons đã giảm 18%, còn 758 tỷ đồng, trong đó dự án sân bay Long Thành ghi nhận gần 94 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng cao lên 288 tỷ đồng, gấp 22 lần đầu năm.

Đáng lưu ý, tổng lượng tiền của Ricons tăng đáng kể lên 1.343 tỷ đồng, chiếm 17% tài sản. Trong đó, tiền và tương đương tiền đạt 689 tỷ đồng và tiền gửi tại ngân hàng tại khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 654 tỷ đồng, gấp 2,5 lần đầu năm.

Về tổng nợ phải trả Ricons còn gần 5.404 tỷ đồng, giảm 7% so đầu năm. Trong đó, Ricons vay tài chính ngắn hạn hơn 609 tỷ đồng, giảm 19%.

Đáng chú ý, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt gần 791 tỷ đồng, gấp 2,5 lần đầu năm, trong đó, gần 503 tỷ đồng đến từ Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.

THỊNH HUY