Trần Dương

Quý III, CII đạt doanh thu 2.138 tỷ đồng, tăng 8,4 lần cùng kỳ, lợi nhuận đạt 329 tỷ đồng tăng gần 5 lần so với 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý III với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng.

Theo đó, doanh thu tài chính của quý III đạt 177 tỷ đồng, giảm 52%; trong khi đó, chi phí tài chính tăng 16% (323 tỷ đồng), chi phí bán hàng gấp đôi (18 tỷ đồng), chi phí quản lý giảm 20% (88 tỷ đồng).

Kết thúc quý III/2022, CII có tổng tài sản 29.295 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm.

Tuy vậy, với lợi nhuận gộp cao và có thêm 20 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh, liên kết, CII có lãi trước thuế quý III/2022 đạt 99 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Quý III/2022, doanh thu thuần của CII đạt 2.183 tỷ đồng, tăng 8,4 lần; lợi nhuận gộp đạt 329 tỷ đồng, tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Song, biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 15%, thấp hơn cùng kỳ là 26,7%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của CII đạt 3.890 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản có sự bứt phá mạnh mẽ khih tăng gấp đôi (đạt 2.372 tỷ đồng, chiếm 59% tổng doanh thu), kế tiếp là doanh thu phí giao thông cũng tăng 68% (đạt 1.081 tỷ đồng, chiếm 27% tổng doanh thu).

Về tổng tài sản, kết thúc quý III/2022, CII có tổng tài sản 29.295 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Điểm đáng chú ý trong bức tranh tài sản là sự sụt giảm đáng kể của hàng tồn kho, đạt 2.667 tỷ đồng, giảm 41%.

Các khoản phải thu của CII tăng đáng kể, trong đó: phải thu dài hạn đạt 6.750 tỷ đồng, tăng 48%, phải thu ngắn hạn 3.571 tỷ đồng, tăng 2%. Công ty có khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tới 137 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III/2022 là 20.932 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Tổng nợ vay của CII đạt 15.329 tỷ đồng, giảm 10%; trong đó, vay ngắn hạn 5.875 tỷ đồng, tăng 52%, vay dài hạn 9.454 tỷ đồng, giảm 28%.

Dòng tiền kinh doanh 9 tháng của CII đã có sự cải thiện lớn so với năm trước, chỉ âm 10 tỷ đồng (cùng kỳ âm tới 1.083 tỷ đồng), chủ yếu do giảm hàng tồn kho (889 tỷ đồng).

Do dòng tiền đầu tư dương 340 tỷ đồng và có thêm 413 tỷ đồng thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu và tái phát hành cổ phiếu quỹ.

AN NHIÊN