#

Năm 2022, TPBank lãi lớn đến 7,828 tỷ đồng, sắp chi 3,954 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 25%

Admin

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021 sau khi trích lập. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/02/2023.

Với gần 1.6 tỷ cp đang lưu hành, ước tính TPBank cần chi hơn 3,954 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Theo đó, tỷ lệ thực hiện quyền là 25%/mệnh giá (1 cp được nhận 2,500 đồng). Thời gian thanh toán là 03/03/2023.

Với gần 1.6 tỷ cp đang lưu hành, ước tính TPBank cần chi hơn 3,954 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu TPB vào cuối phiên 13/02/20233 là 23,000 đồng/cp, tăng 19% từ đáy 19,400 đồng/cp vào giữa tháng 10 năm trước.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, tính chung cả năm 2022, thu nhập lãi thuần của TPBank tăng 14% so với năm trước, đạt gần 11,387 tỷ đồng.

Trong năm, TPBank trích gần 1,844 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 37%, do đó Ngân hàng thu về hơn 7,828 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 30% so với năm trước.

Các nguồn thu phi tín dụng cũng tăng trưởng mạnh. Hoạt động dịch vụ tăng trưởng đến 75%, thu được gần 2,692 tỷ đồng tiền lãi nhờ tăng thu từ hoạt động thanh toán (1,829 tỷ đồng) và thu phí dịch vụ khác (884 tỷ đồng).

Đáng chú ý, lãi từ hoạt động khác gấp 2.9 lần năm trước, đạt hơn 702 tỷ đồng, nhờ thu từ các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro hơn 622 tỷ đồng và thu từ hoạt động kinh doanh khác 702 tỷ đồng.

Tuy nhiên, so với kế hoạch 8,200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm, TPBank chỉ mới thực hiện được 95% mục tiêu.

CHÂU HUY