#

Liên danh Becamex - VSIP - VRG được UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép phát triển dự án hơn 2.800 ha

Lê Trí

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc khảo sát nghiên cứu các dự án trên địa bàn tỉnh của Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC); Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP); Tập đoàn Cao su Việt Nam - CTCP (VRG) (Liên danh Becamex IDC – VSIP – VRG).

nha-trang-1703202918.jpg  

Cụ thể, vào ngày 25/3/2023 UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu và đề xuất dự án đầu tư các khu công nghiệp; dự án phát triển đô thị - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5046/SKHĐT - XTĐT ngày 30/11/2023 và văn bản số 1175/2023/CV/IDC-BNCĐT ngày 23/10/2023 của Liên danh nhà đầu tư về việc đề xuất nghiên cứu phát triển dự án khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ Ninh Xuân tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa và khu đô thị - dịch vụ Diên Khánh tại xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý về mặt chủ trương cho phép Liên danh Becamex IDC – VSIP - VRG được nghiên cứu, khảo sát tổng thể 02 dự án khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ Ninh Xuân (dự kiến 2.340 ha) và khu đô thị - dịch vụ Diên Khánh (dự kiến 500 ha).

Đặc biệt, UBND tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian không quá 6 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh đồng ý cho nghiên cứu, khảo sát, Liên danh Becamex IDC – VSIP - VRG có trách nhiệm triển khai thực hiện khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát và đề xuất dự án đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong để tham mưu UBND tỉnh xem xét.

Trường hợp hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận thì Liên danh Becamex IDC – VSIP - VRG chịu mọi chi phí, rủi ro và không yêu cầu Nhà nước bồi hoàn trong bất cứ trường hợp nào.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong phối hợp với các ngành chức năng, UBND thị xã Ninh Hòa, UBND huyện Diên Khánh hỗ trợ cung cấp thông tin, tạo điều kiện để nhà đầu tư thực hiện khảo sát, thực hiện công tác quản lý nhà nước và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định pháp luật.

LÊ TRÍ