Trần Dương

Chứng khoán FPT (FTS) dự kiến chi hơn 107 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5% và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 40%

Ngày 16/5, CTCP Chứng khoán FPT (FTS – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng, thời gian thanh toán dự kiến ngày 6/6.

fpts-chia-1714960926.jpg

Với gần 215 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Chứng khoán FPT dự kiến phải chi hơn 107 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, với gần 215 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Chứng khoán FPT dự kiến phải chi hơn 107 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Đồng thời, FTS dự kiến phát hành hơn 85,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 40 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, tối đa 858,26 tỷ đồng.

Ngoài phương án phát hành thêm cổ phiếu trên, tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Công ty còn thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (ESOP).

Công ty dự kiến phát hành 5,53 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 2,58% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành chỉ 10.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến triển khai trong quý II đến quý III/2024.

Cổ phiếu ESOP chỉ được chuyển nhượng 50% sau 1 năm phát hành và sẽ được chuyển nhượng toàn bộ phần còn lại sau 2 năm kể từ thời điểm phát hành.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2024, Chứng khoán FPT đặt mục tiêu doanh thu 845 tỷ đồng, giảm 8,29% so với 2023, lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng, giảm 17,65% so với thực hiện trong năm 2023.

Kết thúc năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 921 tỷ đồng và 510 tỷ đồng, giảm 12% và 20% so với cùng kỳ năm trước.

THỊNH HUY