Trần Dương

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Mới đây, Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thuộc Bộ Tài chính.Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch cho cơ quan này.

ubcknn-ns-1715303446.jpg

Bộ Tài Chính cho biết, cần thiết phải xem xét, bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch UBCKNN để đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành.

Căn cứ quy định trên của Nghị định 36/2012/NĐ-CP, nội dung quy định liên quan đến số lượng Phó Chủ tịch của UBCKNN tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 48/2015/QĐ-TTg được quy định như sau: "UBCKNN có Chủ tịch và không quá 3 Phó Chủ tịch".

Trong thời gian qua, UBCKNN đã nghiêm túc thực hiện quy định trên về số lượng cấp Phó. Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện quy định trên trong thời gian qua cho thấy, cùng với sự phát phát triển và gia tăng về quy mô của thị trường, các nhiệm vụ, công việc đặt ra đối với đội ngũ lãnh đạo UBCKNN hết sức nặng nề và áp lực.

Trong gian đoạn tới, khi thực hiện các nhiệm vụ mới đặt ra tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhiệm vụ tái cơ cấu thị trường chứng khoán đến năm 2025; nhiệm vụ phát triển thị trường đến năm 2030... khối lượng, tính chất phức tạp của công việc đặt ra đối với đội ngũ lãnh đạo của UBCKNN càng tăng thêm, đặc biệt là công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản, chính sách về chứng khoán và thị trường chứng khoán; phát triển sản phẩm mới; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường trong bối cảnh các gian lận trên thị trường ngày càng tăng với phương thức ngày càng tinh vi.

Vì vậy, Bộ Tài Chính cho biết, cần thiết phải xem xét, bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch UBCKNN để đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Đồng thời, việc quy định số lượng 4 Phó Chủ tịch đối với UBCKNN cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22.11.2019 là: Số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá 4 nhân sự.

AN NHIÊN