Trần Dương

Bac A Bank (BAB) dự kiến trả cổ tức 7,5%, tăng vốn lên hơn 11.500 tỷ đồng 

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - Mã: BAB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Theo đó, ngân hàng dự kiến tăng vốn lên 11.500 tỷ đồng, chốt phương án cho trả cổ tức lên 7,5%.

Được biết, đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 27/4 tại Nghệ An. Đại hội sẽ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận, tăng vốn điều lệ, bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

null

Năm 2024, Bac A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023.

HĐQT ngân hàng sẽ trình phương án tăng vốn điều lệ thêm 16,93% thông qua phát hành cổ phần để chi trả cổ tức và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ năm 2023, Bac A Bank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 9.855 tỷ đồng với 2 hình thức là phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ngân hàng mới phát hành xong 62,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 7,5%, giúp vốn điều lệ lên 8.959 tỷ đồng, còn phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu vẫn chưa thực hiện được (dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2024).

Theo đó, nếu hoàn thành cả 2 cấu phần này cũng như phần còn lại của kế hoạch năm 2023, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng lên gần 11.524 tỷ đồng.

Cụ thể, về phương án tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2024, ngân hàng sẽ phát hành thêm 62,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 6,93%, từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế sau khi thực hiện tăng vốn đợt 1 (chia cổ tức năm 2023). Tổng vốn điều lệ tăng thêm sẽ là gần 621 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bac A Bank cũng sẽ chào bán thêm gần 104,8 triệu cổ phiếu mới, tương ứng tỷ lệ 10%, cho cổ đông hiện hữu, giúp vốn điều lệ tăng thêm tối đa gần 1.048 tỷ đồng. Giá chào bán dự kiến sẽ không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Kế hoạch chào bán này sẽ được thực hiện trong năm 2024, sau khi kết thúc đợt tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức năm 2024 (62,1 triệu cổ phiếu).

Năm 2024, Bac A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023, tương ứng lợi nhuận sau thuế ở mức 880 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng tài sản dự kiến ở mức 163.835 tỷ đồng, tăng 7,5%, huy động vốn thị trường 1 đạt 126.232 tỷ đồng, tăng 4,5%. Cho vay khách hàng được kỳ vọng sẽ tăng 10,5% lên 110.339 tỷ đồng, kinh doanh, đầu tư chứng khoán tiến thêm 2,46% lên 32.338 tỷ đồng.

Giai đoạn 2024-2029, Bac A Bank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế từ 5- 10%/năm. Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng từ 7-12%/năm, dư nợ cho vay khách hàng tăng 8-12%/năm. Huy động vốn được dự báo sẽ tiến thêm từ 4-12%/năm.

THỊNH HUY