Trần Dương

VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 1.275 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ, tổng tài sản đạt 112.707 tỷ đồng tăng 7% cùng kỳ

Admin

Theo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023, VietABank (UPCoM: VAB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 1.275 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2022. Tại đại hội sắp tới vào ngày 28/4, HĐQT VietABank cũng dự kiến trình cổ đông về định hướng xây dựng phương án cơ cấu lại ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tổng tài sản dự kiến tăng 7% đạt 112.707 tỷ đồng. Tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá tăng 17% lên 82.149 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 14% lên mức 71.286 tỷ đồng và có thể thay đổi theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

VietABank (UPCoM: VAB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 1.275 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2022.

Tại đại hội sắp tới, HĐQT VietABank cũng dự kiến trình cổ đông về định hướng xây dựng phương án cơ cấu lại ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, định hướng kinh doanh, ngân hàng sẽ nâng cao năng lực tài chính thông qua việc phát triển quy mô, xây dựng lộ trình một số mục tiêu cần đạt được đến năm 2025. VietABank sẽ tăng vốn điều lệ, đảm bảo luôn duy trì mức vốn không thấp hơn mức vốn pháp định và nâng cao tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động.

Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ xây dựng lộ trình tăng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) từ 10% đến 12% từ nay cho tới năm 2025. Đồng thời, tỷ trọng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng trong cơ cấu thu nhập của ngân hàng tăng lên 16-17% vào cuối năm 2025. Tổng tài sản hàng năm tăng từ 10% đến 20%.

Đối với hoạt động xử lý nợ xấu, VietABank cho biết sẽ giải quyết các tồn đọng tài chính, nâng cao vai trò hoạt động xử lý nợ, xây dựng lộ trình triển khai thu hồi hiệu quả đối với từng khoản nợ đọng quá hạn.

Cũng tại đại hội, ngân hàng sẽ bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm 6 thành viên, trong đó có một thành viên độc lập. Số lượng thành viên ban kiểm soát gôm ba thành viên, trong đó có hai thành viên chuyên trách. Ngân hàng cho biết thông tin ứng viên HĐQT và ban kiểm soát sẽ được cập nhật khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến.

AN NHIÊN