#

TTC Land: Doanh thu quý IV giảm 81%, lãi sau thuế giảm 95%

Admin

Lợi nhuận quý IV/2021 của TTC chỉ còn 4,6 tỷ đồng, giảm 95%; riêng lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 3,2 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu chuyển nhượng BĐS, doanh thu tài chính và thu nhập khác của TTC Land đều giảm mạnh trong quý IV.

Theo báo cáo hợp nhất của TTC Land, (HoSE: SCR) quý IV/2021, doanh thu thuần của công ty đạt 109 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 25 tỷ đồng, cải thiện tốt so với khoản lỗ 418 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong quý IV, công ty có lãi trong công ty liên kết 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty giảm được 92% chi phí bán hàng (còn 6 tỷ đồng) và giảm 8% chi phí quản lý (còn 33 tỷ đồng).

Tuy nhiên, doanh thu tài chính sụt giảm 67%, đạt 237 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 35% (lên 226 tỷ đồng) và chịu lỗ khác 8 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 104 tỷ đồng). Tất cả đã kéo lợi nhuận trước thuế xuống chỉ còn 9 tỷ đồng, giảm tới 92% so với cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ thuế, lợi nhuận quý IV/2021 chỉ còn 4,6 tỷ đồng, giảm 95%; riêng lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 3,2 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần của TTC Land đạt 1.683 tỷ đồng, tăng 83% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 312 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 307 tỷ đồng năm 2020.

Dù doanh thu tài chính cả năm sụt giảm (chỉ đạt 516 tỷ đồng, giảm 39%), chi phí bán hàng tăng mạnh (114 tỷ đồng, tăng 34%), lợi nhuận khác giảm mạnh (9 tỷ đồng, giảm 91%), TTC Land vẫn có lãi trước thuế cả năm 2021 tăng 18%, đạt 242 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đi ngang, đạt 194 tỷ đồng, riêng lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 187 tỷ đồng, gần bằng năm trước.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của TTC Land đạt 9.797 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là các khoản phải thu ngắn hạn sụt giảm 22%, còn 3.763 tỷ đồng, hàng tồn kho sụt giảm 15%, còn 2.796 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 20%, đạt 875 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc năm 2021 là 4.764 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm. Nợ vay ngắn hạn của TTC Land đã giảm tới 43%, xuống còn 788 tỷ đồng, nợ vay dài hạn giảm 44%, xuống 778 tỷ đồng. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 54% lên 1.355 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của TTC Land ở cùng thời điểm là 5.033 tỷ đồng, nhích thêm 3% so với đầu năm.

Dòng tiền kinh doanh năm 2021 dương 917 tỷ đồng, do giảm các khoản phải thu (914 tỷ đồng), giảm hàng tồn kho (513 tỷ đồng). Dòng tiền đầu tư cũng dương 137 tỷ đồng, do công ty tăng cường thu hồi cho vay (5.148 tỷ đồng) và thu lãi cho vay và cổ tức (137 tỷ đồng). Có hai dòng tiền dồi dào, năm 2021, TTC Land giảm thu từ đi vay xuống 915 tỷ đồng (chỉ bằng 1/3 năm trước) trong khi vẫn duy trì tiền trả nợ gốc vay tương đương năm trước, 2.137 tỷ đồng.

Điều này đã khiến lưu chuyển tiền thuần trong năm bị âm 167 tỷ đồng, làm lượng tiền và tương đương tiền giảm mạnh còn 41 tỷ đồng, tương đương giảm 80%.

Tường Lam