Trần Dương

Năm 2023, Tập đoàn Lộc Trời (LTG) dự kiến lãi sau thuế đạt 400 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ, chia cổ tức 30% bằng tiền mặt

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến tổ chức ngày 14/04 tại tỉnh An Giang. LTG sẽ trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch kinh doanh 2023, kế hoạch chi trả cổ tức 2 năm 2022-2023...

Năm 2023, LTG lên kế hoạch lãi sau thuế đạt 400 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với thực hiện năm 2022. Công ty cho biết sẽ nỗ lực đạt lợi nhuận vượt kế hoạch để tích lũy vào quỹ dự phòng rủi ro cho nông dân và quỹ dự phòng rủi ro cho nhân viên theo định hướng phát triển bền vững.

Năm 2023, LTG lên kế hoạch lãi sau thuế đạt 400 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với thực hiện năm 2022.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, LTG ghi nhận doanh thu thuần 11,691 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với năm 2021. Ngành lương thực có đóng góp lớn nhất, đem về 6,505 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 57%. Tuy nhiên, lãi sau thuế giảm nhẹ gần 2%, xuống còn 412 tỷ đồng, song kết quả này vẫn giúp Công ty vượt 3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Với kết quả đạt được, LTG dự kiến trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 25% (2,500 đồng/cp), ước tính Công ty sẽ chi hơn 201 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Sang năm 2023, LTG dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 30% bằng tiền.

Theo tài liệu, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc trích 20 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển để sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới. Đối tượng sử dụng gồm các phòng, ban, đơn vị, bộ phận, viện nghiên cứu, công ty con, chi nhánh thuộc LTG. Thời gian sử dụng dự kiến từ ngày 01/01/2023.

Bên cạnh đó, Công ty cũng dự trình cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế, cụ thể, trích lập Quỹ khen thưởng gần 31 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ trích lập 7.5%); Quỹ Phúc lợi gần 31 tỷ đồng (tỷ lệ 7.5%) và Quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội hơn 12 tỷ đồng (tỷ lệ 3%).

Mặt khác, LTG công bố tờ trình về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho nông dân, với mục đích hỗ trợ cho nông dân trong trường hợp xảy ra thiên tai trên trên diện rộng với diện tích bị ảnh hưởng tối thiểu 500ha, liền kề trong phạm vi bán kính 2km ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nông dân (gọi chung là “Sự kiện đặc biệt”). Sự kiện đặc biệt phải được xác nhận bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh.

Ngoài mục đích sử dụng trên, Quỹ được sử dụng để bảo lãnh cho Công ty trong trường hợp công ty mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

AN NHIÊN