#

Năm 2023, Đầu tư Nam Long (NLG) ghi nhận lãi gần 484 tỷ đồng, giảm 13%, nợ phải trả là 15.100 tỷ đồng tăng 9% so với cùng kỳ

Lê Trí

CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) ghi nhận lãi sụt giảm 13% so với năm trước, còn gần 484 tỷ đồng do doanh thu thuần lẫn doanh thu tài chính sụt giảm mạnh.

Cụ thể, năm 2023, NLG ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.181 tỷ đồng, giảm 27% so với năm trước. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản giảm gần 29%, còn 2.905 tỷ đồng.

nlg-no-1706402248.jpg

Nam Long ghi nhận nợ phải trả của Công ty tăng 9% lên 15.100 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ vay cũng tăng 18%, lên hơn 6.100 tỷ đồng.

Không chỉ doanh thu thuần, doanh thu tài chính cũng giảm 36%, về mức hơn 246 tỷ đồng. NLG cho biết năm 2022, Công ty có ghi nhận khoản lãi từ việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty TNHH Paragon Đại Phước, do đó doanh thu tài chính năm trước cao.

Điểm sáng của NLG trong năm 2023 là lãi từ công ty liên doanh, liên kết đạt hơn 418 tỷ đồng, trong khi năm trước chỉ gần 25 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn tiết giảm đáng kể chi phí bán hàng và quản lý, lần lượt 17% và 14%.

Dù vậy, lãi ròng năm 2023 của NLG vẫn giảm 13% so với năm trước, còn gần 484 tỷ đồng. Mặt khác, nếu so với mục tiêu 586 tỷ đồng đề ra cho năm 2023, kết quả này mới thực hiện được 82% kế hoạch.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của NLG vào ngày 31/12/2023 là 28.600 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt tăng 2% và 17%, lên 3.600 tỷ đồng và 17.300 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị bất động sản dở dang của một số dự án tăng đáng kể như dự án Izumi tăng 3% (lên 8.551 tỷ đồng); dự án Hoàng Nam (Akari) tăng gấp 3 lần (lên 1.667 tỷ đồng); dự án Cần Thơ tăng hơn gấp đôi (lên 1.281 tỷ đồng).

Trong khi đó, nợ phải trả của Công ty tăng 9% lên 15.100 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay cũng tăng 18%, lên hơn 6.100 tỷ đồng. Cơ cấu nợ vay của NLG bao gồm 50% vay ngân hàng với 3.032 tỷ đồng, còn lại là vay trái phiếu.

CHÂU HUY