Trần Dương

Năm 2023 Dabaco (DBC) lãi 25,01 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 4,4% kế hoạch

Tập đoàn Dabaco (DBC) vừa báo cáo kết quuar kinh doanh quý IV/2023. Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.613,98 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 6,45 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 224,04 tỷ đồng, tức tăng thêm 230,49 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty không còn kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận dương 241,69 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 65,16 tỷ đồng, tức tăng thêm 306,85 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng 11,6%, tương ứng tăng thêm 1,15 tỷ đồng, lên 11,1 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 43,1%, tương ứng tăng thêm 21,22 tỷ đồng, lên 70,44 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13,4%, tương ứng tăng thêm 21,52 tỷ đồng, lên 182,21 tỷ đồng.

dbc-lo-1706576051.jpg

Tính tới cuối năm 2023, tổng nợ vay của Dabaco đã tăng 27,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.276,3 tỷ đồng, lên 5.867,1 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty tiếp tục ghi nhận lỗ hoạt động cốt lõi 10,96 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 275,07 tỷ đồng.

Như vậy, mặc dù đã giảm lỗ cốt lõi nhưng lợi nhuận gộp tạo ra vẫn không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính và lợi nhuận khác.

Dabaco cho biết trong quý IV giá nguyên liệu chính sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu cũng như giá nông sản trong nước giảm, theo đó giá thành sản xuất thức ăn chẵn nuôi giảm. Các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đều có lãi và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước.

Thêm nữa, mặc dù tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn bùng phát ở nhiều địa phương trong cả nước, nhu cầu tiêu dùng giảm, giá lợn hơi giảm trong một thời gian dài dẫn đến kết quả chăn nuôi của các công ty lợn giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trái lại, Công ty cho hay hoạt động sản xuất kinh doanh của khối các công ty thương mại dịch vụ như công ty dầu thực vật hoạt động có lãi và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế trong năm 2023, Tập đoàn Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 11.110 tỷ đồng, giảm 3,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 25,01 tỷ đồng, tăng 381,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Tập đoàn Dabaco Việt Nam đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 24.562 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 569 tỷ đồng.

Như vậy, với lợi nhuận cả năm 2023 chỉ đạt 25,01 tỷ đồng, Tập đoàn Dabaco Việt Nam chỉ hoàn thành 4,4% so với kế hoạch lãi 569 tỷ đồng trong năm 2023.

Ngoài ra, bên cạnh kinh doanh không đạt kế hoạch, trong năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Tập đoàn Dabaco còn ghi nhận âm 907,75 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 339,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 403,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 1.276,3 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Về quy mô tài sản, tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Dabaco tăng nhẹ 0,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 37,6 tỷ đồng, lên 13.011,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 5.552,3 tỷ đồng, chiếm 42,7% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 5.148,4 tỷ đồng, chiếm 39,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Tính tới cuối năm 2023, tổng nợ vay đã tăng 27,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.276,3 tỷ đồng, lên 5.867,1 tỷ đồng và bằng 125,7% vốn chủ sở hữu.

AN NHIÊN