Trần Dương

Hưng Thịnh Incons (HTN) lùi thời hạn thanh toán cổ tức

Thông tin mới đây từ HoSE, Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons (mã: HTN) đã có thông báo về việc thay đổi thời gian chỉ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. Đây là lần thứ 3 công ty ra thông báo lùi thời hạn thanh toán cổ phiếu cho cổ đông.

Theo đó, Hưng Thịnh Incons cho biết công ty đang rà soát lại tình hình hoạt động nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, công ty điều chỉnh thời gian thực hiện thanh toán cổ tức sang ngày 01/07/2024, thay vì ngày 28/02/2023 như đã thông báo trước đó.

Các nội dung khác liên quan đến việc thanh toán cổ tức năm 2021 được giữ nguyên và không thay đổi theo Nghị quyết số 09, bao gồm cả ngày đăng ký cuối cùng và thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.

Kết quả kinh doanh năm 2022, Hưng Thịnh Incons ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.465 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 88 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 73% và 33% kế hoạch kinh doanh đề ra cho cả năm.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Công ty đạt 9.053 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm, chủ yếu đến từ tăng khoản mục tài sản ngắn hạn. Là đơn vị tổng thầu của hơn 20 dự án đang triển khai trên địa bàn cả nước, Công ty ghi nhận tăng các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho trong kỳ với mức tăng lần lượt là 17% và 54%, theo đó tài sản ngắn hạn cũng tăng 19% lên 8.456 tỷ đồng. Nhằm quản lý rủi ro và cân bằng dòng tiền cho hoạt động kinh doanh, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đến hạn, việc kiểm soát thu hồi công nợ là một trong những ưu tiên hàng đầu của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Liên quan đến nguồn vốn hoạt động kinh doanh, các công ty xây dựng có xu hướng sử dụng các khoản vay ngắn hạn và người mua trả tiền trước để tài trợ cho các khoản thanh toán, ứng trước cho nhà thầu phụ, nhà cung cấp. Các chỉ số thanh toán bao gồm hệ số thanh toán hiện thời và thanh toán lãi vay vẫn được kiểm soát ở mức 1,1 và 1,6 lần.

Hiện Hưng Thịnh Incons đang thi công nhiều dự án tại nhiều tỉnh thành.