#

ĐHCĐ Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB): Thông qua kế hoạch phát hành 58,1 triệu cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên 1.532,3 tỷ đồng

Lê Trí

Hôm 9/6/2023, Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Mã chứng khoán KSB) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 nhằm đánh giá lại các hoạt động của năm 2022 và thông qua kế hoạch kinh doanh của năm 2023.

Cụ thể, tại ĐHCĐ ban tổ chức đã thông qua chương trình làm việc của đại hội với các nội dung cụ thể như sau: Báo cáo của của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023, báo cáo của Ban điều hành về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 và báo cáo của Ủy ban kiểm toán…

ksb-von-kcn-1686455435.jpg

KSB dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và riêng lẻ với tổng khối lượng lên đến khoảng 58,1 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua một loạt tờ trình quan trọng như: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình phân phối lợi nhuận; Tờ trình chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc; Tờ trình tiếp tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021; Tờ trình tiếp tục phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; Tờ trình tiếp tục phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP); Tờ trình tiếp tục phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ của công ty và Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của HĐQT.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, HĐQT Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu là 980 tỷ đồng, bằng 99,98% so vơi doanh thu năm 2022 và lãi sau thuế là 210 tỷ đồng, bằng 114,07% so với kết quả thực hiện của năm 2022.

Đặc biệt, trong kế hoạch chào bán cổ phiếu KSB dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và riêng lẻ với tổng khối lượng lên đến khoảng 58,1 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, phương án chào bán 38,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 50% với giá 16.000 đồng/cổ phiếu. Thời điểm thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Nếu chào bán thành công, Công ty sẽ thu về được khoảng 610,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc phát hành 15.259.160 cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 20% và chào bán 3,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, nguồn vốn thu được 35 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu ESOP được bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, Công ty cũng sẽ tiếp tục thực hiện phương án chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu với giá 22.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Phương Án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu này sẽ được góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB .

Tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt phát hành cổ phiếu nayd. Công ty sẽ đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư KSB và dự án mở rộng khu công nghiệp KSB, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Sau khi phát hành,vốn điều lệ của công sẽ tăng từ mức 766 tỷ đồng lên 1.532,3 tỷ đồng.

AN NHIÊN