Trần Dương

Bảo Việt (BVH) lãi ròng tăng 11% đạt gần 1.723 tỷ đồng nhờ tăng trưởng mạnh mảng đầu tư

Lê Trí

Năm 2023, Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) thu về gần 1.723 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 11% so với năm trước, chủ yếu nhờ tăng trưởng từ hoạt động đầu tư của Tập đoàn.

Theo đó, riêng quý IV/2023, BVH có lãi ròng đi ngang so với cùng kỳ, ở mức gần 359 tỷ đồng.

bvh-lai-1708557040.jpg

Tính đến ngày 31/12/2023 tổng tài sản của BVH ghi nhận gần 221.206 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.

Kết quả này đến từ lợi nhuận hoạt động tài chính tăng 23%, đạt gần 2.632 tỷ đồng, bù đắp cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm lỗ gộp gần 790 tỷ đồng do tổng chi phí bồi thường gia tăng.

Lũy kế năm 2023, BVH thu về gần 1.723 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 11% so với năm trước, cũng nhờ tăng trưởng từ hoạt động đầu tư của Tập đoàn.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng 33% lên gần 10.710 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi (8.642 tỷ đồng, tăng 58%), đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu (3.941 tỷ đồng, tăng 14%), cổ tức được chia (372 tỷ đồng, tăng 32%) và lãi chênh lệch tỷ giá (gần 173 tỷ đồng, tăng 40%). Hoạt động tài chính tăng lãi giúp BVH bù đắp được khoản lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 2.490 tỷ đồng.

Năm 2023, BVH đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 1.100 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện năm 2022. So với kế hoạch, Tập đoàn đã hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2023 tổng tài sản của BVH ghi nhận gần 221.206 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gấp 2,2 lần, lên hơn 4.789 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản tương đương tiền tăng thêm 2.419 tỷ đồng lên mức 3.726 tỷ đồng. Khoản này bao gồm các hợp đồng tiền gửi tại các tổ chức tài chính, có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng và được hưởng lãi suất từ 2,5-3,5%/năm.

Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm nhẹ 1% so với đầu năm xuống còn 101.566 tỷ đồng, trong khi đầu tư tài chính dài hạn tăng 18% lên gần 96.202 tỷ đồng.

Nợ phải trả phần lớn là dự phòng nghiệp vụ dài hạn hơn 167.824 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Ngoài ra, BVH có nợ vay ngắn hạn gần 3.373 tỷ đồng, gấp 3,4 lần đầu năm, trong khi nợ vay dài hạn giảm 98% xuống chỉ còn hơn 1 tỷ đồng.

THỊNH HUY