#

ACB tiến hành ĐHCĐ 2022, lên kế hoạch lợi nhuận 15.000 tỷ đồng, tổng tài sản tăng lên 588.187 tỷ đồng, chia cổ tức 25%

Admin

Sáng 7/4, Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB tổ chức ĐHCĐ năm 2022. Theo đó, thành viên của đoàn chủ tịch gồm chủ tọa, ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch hội đồng quản trị; ông Nguyễn Thành Long, Phó chủ tịch hội đồng quản trị; ông Huỳnh Nghĩa Hiệp, Trưởng ban kiểm soát; ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc.

ACB tiến hành ĐHCĐ 2022, lên kế hoạch lợi nhuận 15.000 tỷ đồng, tổng tài sản tăng lên 588.187 tỷ đồng.

Theo thông báo của ban kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm 8h44 phút có 373 cổ đông tham dự, đại diện cho 65,34% số cổ phần có quyền biểu quyết. Các trường hợp ủy quyền đều hợp lệ.

Báo cáo tại đại hội, lãnh đạo ACB cho biết, trong bối cảnh kinh tế bị ảnh hưởng mạnh bởi đại dịch, đời sống an sinh xã hội người dân vẫn còn nhiều khó khăn, ACB vẫn tiếp tục tăng trưởng về quy mô, đạt lợi nhuận cao và tuân thủ các giới hạn và tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Cụ thể, năm 2021, dự nợ cho vay đạt 362 nghìn tỷ, tăng 16,19%, hoàn thành 100%. Vốn chủ sở hữu đạt 45 nghìn tỷ, tăng trưởng 26,6%. Huy động vốn đạt 380 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 7,57%, hoàn thành 99% kế hoạch. Ngoài ra, quy mô tài sản của ngân hàng là 528 nghìn tỷ đồng, tăng 18,73%, hoàn thành 108% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn năm 2021 đạt 11.998 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020 và hoàn thành 113% kế hoạch.

Các chỉ số hoạt động như chi phí hoạt động trên thu nhập (CIR) ở mức 35%, giảm so với mức 42% của năm 2020.

Tại ĐHCĐ, HĐQT cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022. Theo đó, ACB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 11% lên 588.187 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 11% lên 421.897 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng dự kiến tăng 10% lên 398.299 tỷ đồng theo chỉ tiêu được Ngân hàng Nhà nước giao hồi đầu năm. Nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức hơn 15.000 tỷ đồng.

AN NHIÊN