#

Đưa ra 6 đột phát chiến lược, 3 trọng tâm dịch chuyển, Vietcombank hướng đến mục tiêu lợi nhuận hơn 43.000 tỷ đồng tăng 15% cho năm 2023

Admin

Trong báo cáo thường niên năm 2022 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã đưa ra một số chỉ tiêu kinh doanh cơ bản cho năm 2023. Theo đó, ngân hàng này đề ra 6 bước đột phát chiến lược và 3 trọng tâm trong dịch chuyển cơ cấu hoạt động kinh doanh.

Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2023 sẽ tăng tối thiểu 15% so với năm 2022.

Cụ thể, 6 đột phá chiến lược của ngân hàng bao gồm:

Thứ nhất, triển khai Chương trình hành động chuyển đổi số và Kế hoạch hành động chuyển đổi đúng tiến độ đã phê duyệt, đảm bảo chất lượng.

Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng nguồn nhân lực thích ứng cho chuyển đổi số. Phát triển văn hóa số và ứng dụng phương pháp làm việc Agile.

Thứ ba, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu hoạt động; phát huy thế mạnh tổng thể của toàn hệ thống VCB.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng, phát triển sản phẩm.

Thứ năm, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách.

Thứ sáu, triển khai đúng tiến độ với tinh thần quyết tâm cao nhất Phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng yếu kém.

Ngoài ra, lãnh đạo ngân hàng cuãng đề ra 3 trọng tâm trong dịch chuyển cơ cấu hoạt động kinh doanh là:

Thứ nhất, tăng trưởng tín dụng gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng hiệu quả bền vững: Gia tăng tỷ trọng và chất lượng tài sản đảm bảo trong tổng dư nợ; tăng trưởng tín dụng bán buôn gắn với phát triển khách hàng và dịch vụ; tăng trưởng tín dụng bán lẻ, tín dụng tại PGD đồng thời với việc đảm bảo chất lượng tín dụng

Thứ hai, phấn đấu cải thiện tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, trọng tâm là thu nhập từ dịch vụ. Mở rộng cung ứng các sản phẩm dịch vụ trên kênh số và nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của khách hàng.

Thứ ba, cơ cấu danh mục nguồn vốn theo hướng gia tăng hiệu quả. Phát triển mạnh mẽ vị thế tạo lập thị trường của VCB.

Trên cơ sở đó, ngân hàng đề ra các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể sau đây:

Về lợi nhuận, Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2023 sẽ tăng tối thiểu 15% so với năm 2022. Trước đó, ngân hàng này ghi nhận mức lãi hợp nhất trước thuế 37.368 tỷ đồng trong năm 2022. Như vậy, năm 2023, Vietcombank dự kiến lãi tối thiểu khoảng 43.000 tỷ đồng.

Ngân hàng này cũng dự kiến tổng tài sản tăng 9% so với cuối năm 2022. Trong đó, tín dụng tăng 13% với tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Huy động vốn từ thị trường 1 tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng tín dụng với tỷ lệ cho vay/huy động không cao hơn mức thực hiện năm 2022.

LÊ TRÍ